Wat zijn de huidige regels van het concurrentiebeding?

In 2015 is het nieuwe artikel 7:653 BW geïntroduceerd, in dit artikel zijn de regels opgenomen over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

In artikel 7:653 lid 1 sub a BW staan de hoofdregels waaronder een concurrentiebeding rechtsgeldig is. In de eerste plaats is het beding slechts geldig indien het is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Daarnaast is volgens dit artikel een concurrentiebeding slechts geldig indien het staat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dit beding schriftelijk is. Op deze hoofdregels zijn uitzonderingen. Bij de uitzonderingen kan onderscheid worden gemaakt tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is slechts geldig indien het schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Maar ook als aan deze voorwaarden is voldaan, kan een het concurrentiebeding nog worden vernietigd door de rechter.  Het concurrentiebeding kan, geheel of gedeeltelijk, worden vernietigd indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld (lid 3 sub b).

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In beginsel is het niet mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In lid 2 van het wetsartikel staat echter een uitzondering. Het is namelijk mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd indien de werkgever schriftelijke motiveert waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het beding kan vervolgens weer vernietigd worden indien blijkt dat er geen sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (lid 3 sub a).

Daarnaast kan het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden vernietigd om dezelfde reden waarom ook het beding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden vernietigd, namelijk indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld (lid 3 sub b). Uit jurisprudentie blijkt daarentegen dat deze uitzondering zelden wordt toegepast.

Ernstig verwijtbaar handelen

Naast het bovengenoemde is er nog een uitzondering die voor zowel de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt. De regel is: indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan aan het beding geen rechten worden ontleend.

Vergoeding wegens belemmering werk

Er is tevens de mogelijkheid van een vergoeding bij concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Wanneer het concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate belemmert om bij een andere werkgever in dienst te zijn kan de rechter bepalen dat werkgever de werknemer een vergoeding moet betalen voor de duur van het beding. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

 

Deel deze blog